Általános Szerződési Feltételek

Mecsek Trans Belföldi Futárszolgálat
Általános Szerződési Feltételei csomagszállításra és kezelésére

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Mecsek Trans Belföldi Futárszolgálat (a továbbiakban: Mecsek Trans vagy Szolgáltató), mint szolgáltató által végzendő belföldi csomagszállítás, továbbá az ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások általános szerződési feltételeit tartalmazzák.

HATÁLYBA LÉPÉS: 2021.01.01.

  1. Az Általános Szerződési Feltételek célja és hatálya
   A jelen Általános Szerződési Feltételek célja, hogy a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (továbbiakban: Posta tv.) alapján meghatározza a Szolgáltató által nyújtott „az egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás” és a postatörvény hatálya alá nem tartozó egyéb csomagszállítás (továbbiakban együttesen: csomagok szállítása) általános szerződéses feltételeit, a küldemények felvételével, feldolgozásával, továbbításával és a címzett részére történő kézbesítésével, átadásával kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya a belföldi szolgáltatásokra terjed ki. (A Szolgáltató által magyarországi címen felvett vagy a Szolgáltató részére Magyarországon átadott, magyarországi címzett részére feladott csomagok szállítása.)A jelen Általános Szerződési Feltételek 2021. január 01-én lépnek hatályba és annak módosításáig maradnak érvényben.
  2. Szolgáltató
   A Mecsek Logistic Kft. (továbbiakban Mecsek Trans) az év minden napján elérhető a nap 24 órájában.
   A Szolgáltató elérhető:
   Telefonon: +36 70 609 36 33
   az info@mecsektrans.hu, e-mail címen.Székhely:
   H-7831 Pellérd, belterület hrsz 573.Telephely:
   H-7831 Pellérd, belterület hrsz 573.
   a továbbiakban röviden: Mecsek TransA Mecsek Trans belföldi postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatásokat végez közületi, intézményi, cég, általában jogi személyiséggel rendelkező Megbízók számára, akik a szolgáltatások igénybevételére tartós szerződést kötnek Mecsek Logistic Kft.-vel (Mecsek Trans), és a szolgáltatás díját időszakonként, utólag, teljesítés alapján átutalással fizetik.

   A Mecsek Trans a 2012. évi CLIX törvény 40. §. (6)-(10) pontjaiban foglalt esetekben a szerződés megkötését, vagy teljesítését megtagadhatja, vagy szüneteltetheti. A Mecsek Trans kizárólag bérmentesített csomagokat továbbít, azaz a Megbízó fizeti minden esetben a szolgáltatás díjait. Jelen Általános Üzleti Feltételek meghatározzák a termékeket, a Mecsek Trans, mint szolgáltató vállalt kötelezettségeit és mindazokat a feltételeket, amiknek teljesítése a Megbízó részéről szükséges ahhoz, hogy a Mecsek Trans a csomagok továbbítását megfelelő minőségben el tudja végezni.

   A Mecsek Trans háztól-házig teljesítést nyújt, és olyan kommunikációs eszközöket és szervezetet működtet, hogy a Megbízók a csomagszállítás kapcsán felmerülő minden információs igényüket telefonos, vagy internetes úton kielégíthessék.

  3. Fogalmak
   Cím: a csomag kézbesítésének/felvételének egyértelműen beazonosítható helye.
   Címzett: akinek a feladó a csomagot küldi.
   Csomag: a feladó által feladott és a címzett részére szállítandó küldemény
   Feladó: aki a csomagot feladja.
   Kézbesítés: a feladott csomagok Szolgáltató általi a címzett vagy egyéb jogosult átvevő részére történő átadása, továbbá egyéb, a küldemény kézbesítésére alkalmas eszközbe, „biztonságos” helyre történő elhelyezése.
   Ügyfél, Megbízó: Az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a jelen ÁSZF alapján szolgáltatások végzésére a Szolgáltató részére megbízást ad és azt a Szolgáltató elfogadja. Bizonyos, a jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben Ügyfél lehet a küldemény címzettje is (rendelkezés a küldeménnyel, panasz előterjesztése, kárigény érvényesítése).
  4. Csomagok:
   A csomagolásnál következő feltételeket kell teljesíteni:Csak teljesen lezárt csomag adható fel.

   • Olyan csomag, melyből hosszú, hegyes részek állnak ki, nem alkalmas a csomagszállításra,
   • A dobozokat optimálisan ki kell használni, a csomagolóanyag megfelelő mérete és minősége, valamint a teljes tér belső kitöltése megóvja az árut,
   • Törékeny áru hungarocellel vagy egyéb bélelő, töltőanyaggal legyen körbevéve, a „Törékeny” jelzés gondosságra int, de nem védi az árut,
   • A javításra visszahívott híradástechnikai cikkeket és egyéb termékeket az eredeti, komplett csomagolásban, megfelelő kitöltéssel adassák fel, felvétel vagy csomagcsere esetén,
   • A csomagba helyezett üvegeket, flakonokat egymástól, valamint alulról és felülről is védőréteggel kell védeni,
   • Különleges alakzatú, nehezen csomagolható árut a zsugorfóliázáson belül is védeni kell egyéb csomagolással,
   • A kartondobozt a feladó céges logójával ellátott ragasztószalaggal zárják le minden oldalról, amennyiben erre mód van,
   • A címzést, a csomagjegyet, a szállítólevelet tartalmazó tasakot,
    illetve a külön szolgáltatásokat azonosító matricákat a csomag
    legnagyobb felületére kell ragasztani.
  5. A csomag mérethatárai
   Maximum 190 cm magas és 210 cm széles küldeményt szállítunk el. A csomag hosszúsága nem lehet több mint 210 cm -nél.
  6. A Mecsek Trans szolgáltatásaiból kizárt tárgyak köre
   A Szolgáltató fenntartja magának a jogot minden olyan csomag visszautasítására, megállítására, amely jogszabály által tiltott árucikket tartalmaz vagy bármely más csomagban kárt okozhat, vagy a jelen Üzleti Feltételeket sérti vagy a dolgozók testi épségét veszélyezteti.
  7. Szállításból kizárt termékek, csomagok:
   • a nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk,
   • sérült küldemények,
   • a romlandó, fertőző, undort keltő áruk, földi maradványok,
   • élő állatok,
   • zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású küldemények,
   • a különleges értékű áruk, mint amilyen a pénz, a nemesfémek, a pénzértékű dokumentumok, kihúzott nyereményszelvények és hasonlók, igazgyöngyök, drágakövek, ékszerek, műtárgyak, előszereteti értékkel rendelkező tárgyak,
   • akkumulátorok, amelyek maró savat vagy lúgot tartalmaznak és rövidzárlat esetén tüzet okozhatnak, mágnesek,
   • lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek és hasonlók, ideértve a sűrített levegővel vagy szén-dioxiddal működő fegyvereket, a valódi fegyverrel összetéveszthető utánzatokat
   • kábítószerek és pszihotróp anyagok,
   • sugárzó anyagok,
   • a címzett postafiók címére vagy helyrajzi számára szóló csomagok,
   • export küldemény esetén a jövedéki termékek, szeszes ital dohányáru,
   • az ADR (Rendelet a veszélyes áruk közúton történő szállításáról) értelmében veszélyes áruk.
   • olyan csomagok, amelyek személyeknek (tulajdonában vagy egészségében) vagy árukban kárt okozhatnak)
   • a hőmérsékletre érzékenyáruk, romlandó, fagyasztott áruk (azaz minden olyan dolog, aminek tárolhatósági élettartama korlátozott, és ami különleges bánásmód nélkül rövid időn – néhány napon – belül gyorsan megromlik vagy lebomlik és minden egyéb olyan áru, amelynek károsodásra való hajlamossága feltételezhető, mivel összetételére tekintettel a túlzott meleg vagy hideg hatására megsemmisülhet.

   A szállításból kizárt termékek vonatkozásában a Mecsek Trans-nak nincs ellenőrzési kötelezettsége, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató zárt, becsomagolt küldeményeket vesz át a Feladótól. Az Ügyfél teljes körűen felel a kizárt termékekre vonatkozó szabályok betartásáért és az esetleges be nem tartásból eredő mindennemű kárért, akár más áruban, személyben és vagyontárgyban okozott kárért, erre a polgári törvénykönyv általános szabályait kell alkalmazni.

   A Szolgáltató nem tehető felelőssé (beleértve a gondatlanul okozott károkat is) a szállításból kizárt termékek szállítása során keletkezett károkért. Amennyiben az Ügyfél a kizárások ellenére is ilyen jellegű küldeményt ad fel, ezt saját felelősségére teszi, az esetlegesen okozott károkért és bírságokért teljes felelősséggel tartozik. A Mecsek Trans ezen áruk tovább szállítását megtagadhatja és az Ügyfél költségére intézkedhet a megfelelő szállítási móddal történő visszaszállításról, indokolt esetben a kockázat elkerülése céljából a termék megsemmisítéséről.

  8. Kézbesítés
   Kézbesítéskor a gondosan becsomagolt és jól olvashatóan megcímzett csomagot a kiszállító gépkocsivezető átadja a címzettnek. A címzett a személyes kézbesítés érdekében köteles biztosítani a címhely könnyű és biztonságos megközelítését. A gépkocsivezető a kézbesítéskor nem várakoztatható, várakoztatás esetén a kézbesítés megszakítható. A csomagok kiadása a címzett vagy más olyan (14. életévet betöltött) személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A Mecsek Trans nem vizsgálja, hogy a címhelyen van-e más ugyanolyan nevű természetes személy, aki a csomagra igényt tarthat. Az írni nem tudó, vagy az írásban akadályozott személy részére a Mecsek Trans nagykorú tanú jelenlétében kézbesít. A tanú a kézbesítési okiraton saját nevét írja alá.
  9. Szolgáltatás
   A Mecsek Trans a szolgáltatást, mint szállítmányozó teljesíti, a fuvarfeladatokhoz önálló fuvarozók teljesítményét veszi igénybe, akiknek a tevékenységét a szolgáltatás teljes terjedelmében ellenőrzi, és a minőségét garantálja. Ezek a teljesítmények a számlában közvetített szolgáltatásként, jellegüknek megfelelően nem elkülönítve szerepelnek.A Szolgáltató tartalmi vizsgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek. A csomag, csomagolás látható sérülése esetén a Szolgáltató kiszolgáltatáskor tartalmi vizsgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében az átvevővel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.Amennyiben az első kiszállítási kísérlet oka hibás címzés, vagy a Megbízó által korrigálható egyéb körülmény, a Mecsek Trans a Megbízót korrekcióra szólítja fel. Az első kézbesítési kísérlet átvétel megtagadás miatti meghiúsulása, a második kiszállítási kísérlet eredménytelensége, vagy a korrekciós eljárás sikertelensége esetén a csomag a Megbízóhoz visszaszállításra kerül. Amennyiben a címzett a csomag átvételét megtagadja, akkor a második kézbesítési kísérletre nem kerül sor, a csomag a Megbízóhoz automatikusan visszaszállításra kerül.Átvétel megtagadása, vagy a Megbízó korrekciós eljárás során adott utasítása alapján a Mecsek Trans nem végez második kézbesítési kísérletet, a csomagot visszaszállítja a feladónak.
  10. A jogviszony létrejötte, módosítása és megszűnése
   A jogviszony a Mecsek Trans és az Ügyfél között az Általános Szerződési Feltételek szerinti Szolgáltatásokra az ügyfél megbízásának elfogadásával és/vagy a Küldemény Mecsek Trans által történő felvételével jön létre. Az Ügyfél a megbízás átadásakor és/vagy a Küldemény feladásakor elismeri, hogy ismeri és elfogadja a Mecsek Trans hatályos Általános Szerződési Feltételeit.A Mecsek Trans egyoldalúan jogosult megtagadni a szolgáltatási szerződés megkötését többek között, de nem kizárólag azokban az esetekben, ha a szerződés teljesítése jogszabályba ütközik, emberi élet, egészség, testi épség és/vagy a környezet kerül veszélybe. Amennyiben a szerződés megkötését követően jut a Mecsek Trans tudomására olyan ok vagy körülmény, ami miatt a Mecsek Trans köteles és/vagy jogosult a szolgáltatás teljesítését (vagy annak folytatását) megtagadni, erről a feladót értesíti és intézkedik a küldemény vissza- vagy biztonságos helyre történő szállításáról az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő.A szolgáltatási szerződés a vállalt Szolgáltatás teljesítésével szűnik meg. A szolgáltatási szerződés akkor is megszűnik, ha a Küldemény a Szolgáltatón kívül álló okokból nem kézbesíthető és Szolgáltató azt a Feladónak visszaszállította, amennyiben a küldemény a Feladónak vissza nem küldhető és/vagy a Feladó a Küldemény visszaküldéséről lemond és annak megsemmisítése megengedett, vagy a Szolgáltatás díja nem került kiegyenlítésre.
  11. A Megbízó kötelezettségei
   A Megbízó köteles minden csomagot az iparszerű csomagkezelés követelményeinek megfelelően becsomagolni, és okmányokkal ellátni. A kitöltés hibáiért a Mecsek Trans nem felel. A csomag címzésén teljesnek kell lennie mindenekelőtt a Címzett adatainak.A Megbízó a szolgáltatás ellenértékét köteles határidőre megfizetni. Amennyiben Megbízó a 6. pontban kizárt áruféleséget ad fel, vagy a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Mecsek Trans jogosult felé a szolgáltatást felfüggeszteni. A Megbízó felelős a feladott csomagok tartalma által okozott károkért, és a kárenyhítés kapcsán felmerült költségek megtérítéséért, amennyiben a károkozás a jelen feltételek megsértésére vezethető vissza. A Megbízó köteles minden jelentős adatmódosításról a Szolgáltatót haladéktalanul, írásos formában értesíteni, többek között bejelentési kötelezettség áll fenn ha:

   • a Megbízó nevében, címében történt változás,
   • a csomagfelvételei hely változása esetén,
   • bankszámlaszám módosulásakor,
   • az aláírásra, cégképviseletre jogosult személyében történt változás,
   • a cégforma módosul.

   A Megbízó teljes körű felelősséget vállal, hogy az általa a Mecsek Trans rendelkezésére bocsátott adatok, sem a Megbízó, sem az érintett harmadik személyek (különösen a Címzett) jogait és jogos érdekeit nem sértik.

   A Megbízó az adatküldéssel egyidejűleg elismeri, hogy az adatok (különösen a Címzett vonalas és mobil telefonszámainak a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és terjedelemben történő felhasználására) és az adatfelhasználás vonatkozásában a szükséges felhatalmazással rendelkezik.

   A Mecsek Trans kizárja minden irányú felelősségét a Megbízó által rendelkezésre bocsátott, és a szolgáltatás teljesítése körében felhasznált adatokkal és adatkezeléssel kapcsolatosan.

  12. Díjfizetés, számlakiállítás
   A szolgáltatás számlája megállapodás szerint, vagy egyszeri számlázási ciklusban készül. A Mecsek Trans a teljesítést szolgáltatási nemenként, egy összegben állítja számlába. Írásbeli egyedi megállapodás esetén az abban meghatározott feltételek érvényesek.A számla kiegyenlítése készpénzzel vagy átutalással történik. A szolgáltatási számla melléklete részletezést tartalmaz.A Megbízó a számla ellenértékét átutalással, határidőre köteles kiegyenlíteni vagy csomagfelvételkor futárunknál készpénzben megfizetni. Késedelem esetén a Szolgáltató a késedelem első napjától késedelmi kamatot számít fel és igényli a kinnlevőség behajtásával kapcsolatban felmerült költségeinek megtérítését.A Mecsek Trans jogosult a szolgáltatásokat felfüggeszteni, amennyiben igazolható módon az Ügyfél gazdasági, pénzügyi, jogszerű működésével kapcsolatban negatív eseményekről szerez tudomást, így különösen: csőd, felszámolás, végelszámolás, törvényességi felügyeleti eljárás, NAV- és egyéb végrehajtás, adószám felfüggesztés.

   A Mecsek Trans jogosult egynemű és lejárt követeléseit az Ügyfél igényeivel szemben beszámítani, és jogosult a hatályos jogszabályok szerint visszatartási, és zálogjogot érvényesíteni. A Szolgáltató akkor is jogosult zálogjogot érvényesíteni, ha jogos és lejárt követelései nem az adott csomagok szállításából, hanem korábbi szállításokból ered.

   Az Ügyfél nem jogosult a Szolgáltatóval szembeni igényeit, fennálló lejárt követeléseit beszámítani a tartozásába, továbbá az Ügyfél nem jogosult semmilyen visszatartási jogot érvényesíteni. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az olyan követelésekre, amelyekre vonatkozóan jogerős bírósági határozat született, vagy amelyekről az Ügyfél és a Mecsek Trans külön megállapodott, vagy amelyek indokoltságát a Mecsek Trans elismerte.

  13. Rendelkezési jog
   A Megbízó a címzett távollétének esetére meghatalmazhatja a Szolgáltatót arra, hogy a csomagot szomszédnak, vagy más, megfelelő személynek kézbesítse.
  14. Szavatosság

   A szavatosság egyéb vonatkozásaiban, amennyiben a jelen Általános Üzleti Feltételek nem tartalmaznak eltérő rendelkezést, a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételek (MÁSZF) legújabb szövegezése érvényes.
  15. Panaszkezelés
   Panasznak minősül minden olyan bejelentés, amelyben a panaszbejelentő állítja, hogy a Mecsek Trans által nyújtott szolgáltatás részben vagy egészben nem felel meg a jogszabályi előírásokban vagy jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak.Panaszt írásban a Mecsek Trans e-mail címén, vagy a Mecsek Trans honlapján található űrlap kitöltésével lehet bejelenteni. A Szolgáltató egyéb elérhetőségein, kifejezetten a telefonon bejelentett kárigények nem minősülnek hivatalos kárigény bejelentésnek.Panasz a küldeményhez kapcsolódóan a feladás napjától számított 6 hónapos jogvesztő határidőn belül, sérelmezett tevékenység esetén az erről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül, de legkésőbb a tevékenység megvalósítását követő 6 hónapon belül tehető.A Szolgáltató a panaszokat, észrevételeket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 nappal a panasztételt követően írásban rendezi. Ha a Szolgáltató a panaszra határidőn belül nem válaszol, vagy a válasz a panaszos számára nem elfogadható, a panaszos a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.

   Felügyeleti szerv:
   NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
   1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
   Levélcím: 1525. Pf. 75
   Tel: (06 1) 457 7100
   Fax: (06 1) 356 5520
   e-mail: info@nmhh.hu

   A küldemény részleges elvesztését vagy megsérülését a küldemény kézbesítésekor – ha az felismerhető – azonnal kell a futár részére jelezni. Ha a részleges elvesztés vagy a megsérülés a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, azt a legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kézbesítéstől számított három munkanapon belül kell írásban jelezni a Mecsek Trans honlapján keresztül. A határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. Amennyiben a címzett a sérülés tényét a futárnak nem jelzi és vagy a tényleges kárigényt a határidőn belül nem jelenti be, akkor a küldemény rendben, sérülésmentesen kiszállítottnak tekintendő és a Szolgáltatót nem terheli felelősség a belső tartalom hiánya vagy sérülése tekintetében.

  16. Káresemények

   A Mecsek Trans minden egyes csomagra a káreljárás lefolytatása során a Postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény tv 51.§ (7) bekezdésére figyelemmel, 44.§.(2)-ában foglalt felhatalmazás alapján a 44.§ (1) bekezdésben, a (3)-(8) bekezdésben, továbbá a 45-51. §-ban foglalt rendelkezések helyett a polgári törvénykönyv szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségre vonatkozó szabályainak alkalmazását köti ki.A Mecsek Trans a neki felróható károk esetére – a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére – kártérítési fedezetet (csomagbiztosítás) ad a Megbízó javára. Az automatikus csomagbiztosítás díját a fuvardíj foglalja magába, melyet a Megbízó köteles megfizetni. A biztosítás kizárólag első kárra, pótlási vagy javítási értékre ad fedezetet, következménykárok ki vannak zárva.Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a kiszolgáltatást követő 3 munkanapon belül, a kárigényt írásban bejelentik, és a kár bizonyíthatóan a szolgáltatónak felróható okból keletkezett. Ennek a határidőnek az elmulasztása a kárigényt semmissé teszi. A belföldi szolgáltatás alapárában foglalt biztosítás esetén a biztosítási összeg a beszerzési, pótlási, vagy javítási értéknek felel meg, amihez adott esetben hozzászámítandó a szolgáltatási díj, legfeljebb azonban 50.000,- Ft lehet. A beszerzési költséghez kapcsolódó adók a mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően kerülnek elszámolásra.A keletkezett kár mértékét minden esetben a károsultnak kell hitelt érdemlően bizonyítania, megfelelő dokumentumokkal alátámasztania. Ennek hiányában a kárigény nem vizsgálható ki megfelelően, ezért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.Nem minősül káreseménynek, ha a Mecsek Trans a garantált idejű megbízást a működési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt vagy a címzett elérhetetlensége miatt teljesítette késedelmesen, vagy a szállítólevél visszaforgatását elmulasztja, a csomag kézbesítését azonban saját rendszerében hitelt érdemlően igazolja Ezekben az esetekben a Megbízó követelése kizárólag a címzettel szemben érvényesíthető, az Mecsek Trans ilyen esetekben a szolgáltatás díjáig felel.A Mecsek Trans nem nyújt biztosítást arra az értékre, amelyre már más biztosítási védelem létezik. A Megbízónak jogában áll kiegészítő biztosítást kötni. A Szolgáltató az általa megalapozottnak ítélt kárösszeg kifizetéséről az elbírálástól számított nyolc munkanapon belül intézkedik.
  17. Elévülés
   A feladást követő 15. naptól számított egy év elteltével elévülnek a Szolgáltatóval szemben bármilyen jogalap alapján fennálló igények.
  18. Írásbeliség
   Mellék- és kiegészítő megállapodások és eltérő megállapodások csak írásban érvényesek.
   A Mecsek Trans fenntartja a jogot, hogy egyes kérdésekben a jelen Általános Üzleti Feltételektől eltérő megállapodást kössön, illetve a postai tevékenységet szabályozó egyéb jogszabályokkal és kizárólag írásos formában jöhet létre érvényesen.
  19. Irányadó jog
   A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a szolgáltatás nyújtásakor hatályos Postatv., a végrehajtási rendeletei, az ott nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.
  20. Részleges érvényesség / Bírósági illetékesség

   Amennyiben ezen Általános Üzleti Feltételek valamely rendelkezése hatálytalan lenne, vagy azzá válna, ez nem érinti az egyéb rendelkezéseket. A hatálytalan rendelkezést olyan rendelkezéssel kell pótolni, amely gazdasági céljával a lehető legközelebb áll ahhoz. Vita esetén a Felek a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhatnak. A bírósági illetékesség helye: Mecsek Trans székhelye szerint illetékes bíróság.
 1. A szolgáltatás általános vagy helyi korlátozása és szüneteltetése
  A Mecsek Trans a csomagszállítást a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltakhoz képest korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé. A Mecsek Trans forgalmi korlátozások, vagy meteorológiai körülmények miatt a szolgáltatást egyes körzetekben átmenetileg szüneteltetheti, vagy az általánosan alkalmazott kézbesítési rendtől eltérhet. A szolgáltatás korlátozásáról, vagy szüneteltetéséről a Szolgáltató a Megbízókat értesíti. Ilyen esetekben a Megbízó kárigényt nem támaszthat.
 2. Adatkezelés, adatvédelem
  A Mecsek Trans az ügyfelek szolgáltatás keretén belül megismert adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli és tárolja, az adatokat a vonatkozó jogszabályok szerint és feltételek mellett adhatja át Hatóságoknak / harmadik személyeknek. A Mecsek Trans Ügyfelekkel kapcsolatos adatvédelmi szabályait az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza, melynek hatályos szövege a Mecsek Trans honlapján elérhető.

A Mecsek Trans Belföldi Futárszolgálat Általános Szerződési Feltételei csomagszállításra és kezelésre letölthető nyomtatható formátumban: itt.

Elérhetőség

Mecsektrans elérhetőség

Mecsek Trans
Belföldi Futárszolgálat

Mecsek Logistic Kft.
7831 Pellérd,
belterület hrsz 573.
Adószám: 29148299-2-02

Mecsektrans telefon

Telefonszám:

+3670 609 36 33

Mecsektrans e-mail cím

E-mail cím:

info@mecsektrans.hu